Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

widzezepaniodbija
6090 a68c
Reposted frompiniataClub piniataClub viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
8449 7da9
Reposted frommarry-go-round marry-go-round viachceuciec chceuciec
2198 4743 500
7478 5a35 500
widzezepaniodbija
Po co py­tać człowieka, gdzie idzie. Jak ktoś idzie, to gdzieś idzie, sam wie naj­le­piej, gdzie idzie, nie muszą za­raz wszys­cy wie­dzieć, gdzie idzie.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
tak bardzo boję się być zwykła dla ciebie
Reposted fromchceuciec chceuciec
9455 210b 500
Reposted fromotepienie otepienie viachceuciec chceuciec
5462 5680 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
7036 b636
Reposted fromadamkrk adamkrk viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
2875 3b51 500
Reposted fromHanz Hanz viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9066 fdf0 500
Reposted frommajkey majkey viachceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9027 ee3d
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
Zawsze będziesz dla mnie osobą, dla której w jednym momencie rzuciłabym wszystko, wiesz? 
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9328 eb12
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9342 be7c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9392 87dd 500
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9528 6161
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
9588 158c
Reposted fromchceuciec chceuciec
widzezepaniodbija
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viachceuciec chceuciec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl